ATRIBUŢIILE EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are urmatoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • 1. Executări directe:

  • Evacuări
  • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri în posesie, granituiri, servituţi, predări de bunuri etc.

  2. Executări indirecte:

  • Urmărirea mobiliară a creanţelor
  • Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
 • Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz
 • Popriri
 • Constatarea unor stări de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
 • Confiscări
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc

A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ HATÁSKÖRE

A 188/2000 törvény alapján, a végrehajtó a következõ feladatokat látja el:

 • Kényszerkilakoltatás
 • Kiskorú átadása vagy lakóhelyének megállapítása,bírósági végzés alapján
 • Tulajdonba adás, határolás,javak átadása stb.
 • Ingó javak követése,lefoglalása,árverezése
 • Ingatlan javak követése,lefoglalása,árverezése
 • Eljárási okiratok közlése
 • Bármilyen javak visszaszerzése,bírósági végzés alapján
 • A bíróság által elrendelt elõvigyázatossági intézkedések alkalmazása
 • Az adós által ajánlott valós és letétbe helyezett összeg megállapításáról jegyzõkönyv készítése
 • A törvénynek megfelelõen összeállítani a fedezetlen értékjegyek,csekk-ek kifízetése elleni tiltakozást
 • Letíltás
 • Javak felleltározása
 • Tanácsadás a végrehajtási okiratok összeállitásában
 • Bármilyen,a törvény által megadott és a végrehajtó hatásköréhez tartozó mûvelet véghezvitele