Harta Harghita ( Click pe imagine pentru a descărca lista cu licitaţii )

Informaţii despre condiţiile desfăşurării licitaţiilor


Pentru cunoasterea condiţiilor organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice cu strigare în vederea recuperării pe calea executării silite a creanţelor, prezentăm mai jos fragmente din Codul de procedură civilă.:


;                                                      CAPITOLUL II-Urmărirea silită asupra bunurilor mobile
                                                                      SECTIUNEA III-Vanzarea bunurilor mobile

 • Art. 431. - Executorul judecătoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie publica, vânzare directă şi prin alte modalitaţi admise de lege. Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate sa-i încuviinţeze debitorului să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor sechestrate. In acest caz, debitorul este obligat sa-l informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, dupa caz, numele sau denumirea şi adresa potenţialului cumpărător, precum şi termenul în care acesta din urmă se angajează să consemneze preţul propus.
 • Art. 431 indice 1. - Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitaţie publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la întocmirea procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. 2, va fixa data, ora şi locul licitaţiei.
 • Art. 432. - Vânzarea la licitaţie se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există motive temeinice, în alt loc.
 • Art. 433. - Executorul judecătoresc îl va înştiinţa pe debitor despre data, ora şi locul vânzării la licitaţie.
 • Art. 434. - Vânzarea nu se va putea face în mai puţin de două săptămani, nici în mai mult de două luni de la data procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. 2.
 • Art. 435. - Când însă atât creditorul, cât şi debitorul vor cere, termenul vânzării se va putea prelungi.
 • Art. 436. - De asemenea, dacă bunurile sunt supuse pieirii sau stricăciunii, executorul judecătoresc va putea chiar din oficiu să scurteze termenul de vânzare.
 • Art. 437. - Cu cel putin 3 zile înainte de ţinerea licitaţiei executorul judecătoresc va întocmi şi va afişa publicaţia de vânzare la locul licitaţiei, la sediul organului de executare, al primăriei de la locul vânzării bunurilor şi al instanţei de executare, iar atunci când apreciază că este necesar, vânzarea la licitaţie va fi anunţată şi într-un ziar de largă circulaţie. În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. 1, la cererea parţii interesate, instanţa de executare poate lua împotriva executorului judecătoresc măsurile prevăzute la art. 108 indice 1 alin. 1 pct. 2 lit. g) si de art. 108 indice 3.
 • Art. 438. - Dacă, din cauza unei contestaţii sau a unei învoieli între părţi, data, locul sau ora vânzării a fost schimbată de către autoritatea competentă, se vor face alte publicaţii şi anunţuri, potrivit art. 437.
 • Art. 439. - Publicaţiile şi anunţurile de vânzare vor cuprinde data, ora şi locul licitaţiei, enumerarea bunurilor ce vor fi oferite spre vânzare, cu indicarea pentru fiecare a preţului de începere a licitaţiei, care este preţul prevăzut în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, cel stabilit prin expertiză. Costul acestor publicaţii şi anunţuri se va avansa de către creditor în contul bunurilor urmărite.
 • Art. 439 indice 1. - Poate participa la licitaţie orice persoana care, cel mai târziu până la începerea vânzării la licitaţie publică, a consemnat la Casa de Economii si Consemnaţiuni, la dispoziţia executorului judecătoresc, cel putin 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.
 • Art. 442. - Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de catre executorul judecatoresc, care va oferi spre vânzare fiecare bun în parte sau mai multe bunuri împreuna, în funcţie de natura si destinaţia lor.
 • Art. 443. - Preţul de la care începe licitaţia este cel prevazut în publicaţii sau anunţuri, potrivit art. 439 alin.1. Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, facute la intervale de timp care sa permita opţiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, chiar si atunci când, în lipsa de alţi concurenţi, acesta a fost singurul ofertant. Daca nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelasi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. In toate cazurile, la preţ egal va fi preferat cel care are un drept de preemţiune asupra bunului urmarit.
 • Art. 444. - Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa depuna de îndata întregul preţ, în numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de plata; la cererea sa, încuviinţata de executorul judecatoresc, preţul se va putea depune în cel mult 5 zile. Daca preţul nu se va depune potrivit alin. 1, se va relua licitaţia sau, dupa caz, o alta modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este raspunzator atât de scaderea preţului obţinut la a doua vânzare, cât si de cheltuielile facute pentru aceasta; sumele se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal cu putere de titlu executoriu si se vor reţine cu precadere din suma depusa conform art. 439 indice 1. Executorul judecatoresc va consemna de îndata sumele de bani încasate, pastrand dovada consemnarii. Despre aceasta el va face menţiune si în procesul-verbal de licitaţie.
 • Art. 445. - Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 75% din pretul de începere a licitatiei. În cazul în care adjudecatar este însusi creditorul urmaritor, iar la urmarire nu participa alti creditori sau acestia se afla într-un rang de preferinta inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul pretului creanta sa, în tot sau în parte.
 • Art. 446. - Licitatia se va închide de îndata ce din sumele obtinute se pot acoperi creantele ce se urmaresc, precum si toate cheltuielile de executare. Executorul judecatoresc va declara închisa licitatia si în cazul în care, în timpul acesteia, survine vreuna dintre situatiile prevazute de art. 371 sau, dupa caz, de art. 428.
 • Art. 447. - Dupa închiderea licitatiei executorul judecatoresc va întocmi un proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia, care va fi semnat de executor, creditor, debitor, precum si de adjudecatar. Executorul judecatoresc va elibera, sub semnatura sa, fiecarui adjudecatar în parte o dovada care va cuprinde data si locul licitatiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat si, dupa caz, a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit. Dovada eliberata fiecarui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute; în cazul titlurilor de credit nominative, ajudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau, în temeiul unei copii legalizate de pe acest proces-verbal. În toate cazurile, predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pretului; pâna la predare adjudecatarul suporta riscul pieirii bunului adjudecat. )
 • Art. 448. - În cazul în care bunul sechestrat nu s-a putut vinde în conditiile prezentei sectiuni, orice creditor care, potrivit legii, putea cere executarea silita asupra bunurilor mobile ale debitorului îl poate prelua în contul creantei sale la pretul prevazut de art. 443 alin. 1. Daca acest pret este mai mare decât valoarea creantei, creditorul poate prelua bunul numai daca depune, în conditiile art. 444 alin. 1, suma de bani ce reprezinta diferenta dintre pret si valoarea creantei. Daca mai multi creditori vor sa preia bunul in conditiile alin. 1, acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinta stabilite de art. 563 si 564. Bunurile sechestrate, care nu au putut fi valorificate în conditiile prezentei sectiuni, ramân indisponibilitate cel mult 6 luni de la data sechestrului. In cursul acestui termen executorul poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. Daca nici dupa expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, ele se restituie debitorului.
 • Art. 449. - În cazul vânzarilor facute în conditiile prezentei sectiuni nu este admisibila nici o cerere de desfiintare a vânzarii împotriva tertului adjudecatar care a platit pretul, în afara de cazul în care a existat frauda din partea acestuia. Când adjudecatar a fost creditorul, vânzarea va putea fi desfiintata, daca exista temei de nulitate.

   

                   Desfasurarea licitatiei bunurilor imobile
;                                                      CAPITOLUL IV-Urmarirea silita asupra bunurilor imobile
                                                                      SECTIUNEA III-Vanzarea la licitatie

 • Art. 500. - Daca in termen de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu plateste datoria, executorul judecatoresc va incepe procedura de vanzare. Executorul va stabili de indata pretul imobilului, iar in cazul in care considera necesar va cere parerea unui expert. Dispozitiile art. 411 alin. 3 sunt aplicabile. Totodata, executorul va cere biroului de carte funciara sa-i comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului. Separat de pretul imobilului se va determina prin expertiza si valoarea drepturilor de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, daca aceste drepturi au fost intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci; in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara se va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara, iar daca nu este inscrisa, ea se va stabili, cand este cazul, prin expertiza.
 • Art. 501. - Dupa emiterea somatiei si in tot cursul executarii silite executorul judecatoresc poate numi un administrator-sechestru daca aceasta masura este necesara in vederea unei mai bune administrari a imobilului urmarit, precum incasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare si apararea in litigiile privitoare la acest bun. De asemenea, la cererea creditorului, executorul va numi un administrator-sechestru. Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica. Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate si va depune recipisa la executor. Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul, executorul ii va fixa drept remuneratie o suma, tinand seama de activitatea depusa, stabilind totodata si modalitatea de plata.
 • Art. 502. - In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa, administratorul-sechestru, la cererea oricarei persoane interesate, poate fi revocat de catre executorul judecatoresc. De asemenea, la cerere, administratorul-sechestru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare.
 • Art. 503. - Daca debitorul nu are alt mijloc de existenta decat veniturile imobilului urmarit, la cererea acestuia, executorul judecatoresc, prin proces-verbal, poate sa-i fixeze o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru traiul lui si al familiei sale. Impotriva masurii luate de catre executorul judecatoresc cei interesati se pot adresa instantei de executare. Instanta va cita p?rtile in termen scurt, in camera de consiliu, si va hotari prin incheiere irevocabila. .
 • Art. 504. - In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului executorul va intocmi si va afisa publicatia de vanzare a acestuia, care va cuprinde urmatoarele mentiuni:
 •       1. denumirea si sediul organului de executare;
 •       2. numarul dosarului de executare;
 •       3. numele si calitatea executorului;
 •       4. numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului;
 •       5. titlul executoriu in temeiul caruia se face urmarirea imobiliara;
 •       6. identificarea imobilului si descrierea lui sumara;
 •       7. pretul la care a fost evaluat imobilul;
 •       8. mentiunea, daca va fi cazul, ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, si ca, in cazul in care aceste creante nu ar fi acoperite la prima licitatie, se va proceda, in aceeasi zi, la o noua licitatie pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel prevazut de art. 509 alin. 3 si 4;
 •       9. data, ora si locul vanzarii la licitatie;
 •       10. invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa-l anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare;
 •       11. invitatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen, sa prezinte oferte de cumparare;
 •       12. mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul;
 •       13. data afisarii publicatiei de vanzare;
 •       14. semnatura si stampila executorului judecatoresc.
 • Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 30 de zile si nici mai lung de 60 de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia. Publicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al instantei de executare, la locul unde se afla imobilul urmarit, la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul, precum si la locul unde se desfasoara licitatia, daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul. Executorul judecatoresc, la cererea celui interesat, va anunta vanzarea la licitatie si intr-un ziar de larga circulatie. Debitorul va fi instiin?at despre data, ora si locul vanzarii. Dispozitiile art. 439 alin. 2 sunt aplicabile. .
 • Art. 505. - In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie, o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se depune si la parchetul de pe langa instanta de executare.
 • Art. 506. - Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cauaiune reprezentand 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Nu au obligatia de a depune cautiunea prevazuta la alin. 1 creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prevazute de art. 563 si 564. De asemenea, sunt dispensate de cautiunea prevazuta la alin. 1 persoanele care, impreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.
 • Art. 507. - Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc, daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. In comune vanzarea se poate efectua si la sediul primariei in raza careia este situat imobilul. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.
 • Art. 508. - Vanzarea la licitatie se face in mod public si se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate. Daca mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu aceeasi ipoteca sau daca corpul de proprietate este compus din mai multe parcele, executorul judecatoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmaritor, ca vanzarea sa se faca in acelasi timp pentru mai multe corpuri de proprietate sau separat pentru fiecare parcela in parte. In cazul cand corpurile de proprietate sau parcelele se vand separat, ordinea vanzarii lor va fi aratata de debitor, iar in lipsa unei asemenea mentiuni, va fi stabilita de executor.
 • Art. 509. - Licitatia incepe prin citirea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la acea data. Executorul va oferi spre vanzare imobilul, prin trei strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, pornind de la pretul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea potrivit art. 500 alin. 2 sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest pret. Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitatie sau servitute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau, in lipsa, de la cel fixat in publicatie, scazut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. 500 alin. 4. Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. 3 nu s-a putut obtine un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior, socotite dupa datele din cartea funciara, executorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi; in acest caz, strigarile vor incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare, fara scaderea aratata in alin. 3. In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o noua publicatie in conditiile art. 504 alin. 3. La acest termen licitatia va incepe de la pretul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
 • Art. 510. - Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit dispozitiilor art. 509. La pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit. In toate cazurile, creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.
 • Art. 511. - Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul fiecarei licitatii. In procesul-verbal vor fi mentionati toti cei care au participat la licitatie, sumele oferite de fiecare participant, precum si adjudecatarul imobilului. Procesul-verbal va fi semnat de executor, creditor, debitor si de adjudecatar.
 • Art. 512. - Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecatoresc in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii, tinandu-se seama de cautiunea depusa in contul pretului. Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta in conditiile art. 563 si 564, el va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma necesara pentru plata creantelor lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.
 • Art. 513. - Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut de art. 512 alin. 1, imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului. Suma datorata potrivit alin. 1 si 2 de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie, care constituie titlu executoriu. Aceasta suma se va retine cu precadere din cautiunea depusa.
 • Art. 514. - Dupa adjudecarea imobilului catre unul dintre participantii la licitatie, executorul, la cerere, va dispune restituirea cautiunilor depuse de ceilalti participanti, procedand, cand este cazul, potrivit dispozitiilor art. 513 alin. 3.
 • Art. 515. - La cererea adjudecatarului, executorul judecatoresc, cu acordul creditorului, poate stabili plata pretului in rate, numarul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plateste de indata drept avans.