Atribuţii

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 188/2000 executorul judecătoresc are următoarele atribuții:

  1.  punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  2.  notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  3.  comunicarea actelor de procedură;
  4.  recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  5.  aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
  6.  constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  7.  întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  8. întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  9. orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui